Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

 N.B.: LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE ("VOORWAARDEN") ZORGVULDIG ALVORENS DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE BETEKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN, DIE KEYSIGHT OP IEDER OGENBLIK KAN WIJZIGEN, AANVAARDT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN DOWNLOAD GEEN MATERIAAL VAN DE WEBSITE.

Gebruik van de website. Keysight Technologies ("Keysight") machtigt u het materiaal op deze website ("site") te bekijken en te downloaden, uitsluitend voor het niet-commerciële gebruik binnen uw organisatie voor het verwerven, gebruiken en ondersteunen van de producten en diensten van Keysight, op voorwaarde dat u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen in het oorspronkelijke materiaal handhaaft op alle kopieën van dit materiaal. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website op enigerlei wijze te wijzigen of te reproduceren of openbaar te maken, uit te voeren of te distribueren of anderszins te gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel. In het kader van deze Voorwaarden is ieder gebruik van dit materiaal op enige andere website of enige computernetwerkomgeving voor welk doel dan ook verboden. Op het materiaal op deze site rust intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht van Keysight of een derde partij en elk onbevoegd gebruik van materiaal op deze site kan inbreuk maken op auteursrecht, merkenrecht en andere wetten. Keysight verleent geen uitdrukkelijke of impliciete rechten of licenties op grond van octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten, titels en belangen die niet uitdrukkelijk zijn verleend met betrekking tot de site en het materiaal, zijn voorbehouden. Als u handelt in strijd met deze voorwaarden, wordt uw machtiging om deze site te gebruiken automatisch beëindigd en moet u gedownload of afgedrukt materiaal direct vernietigen. Er kunnen aanvullende voorwaarden en condities gelden op uw gebruik van forums en extra diensten die ter beschikking worden gesteld via deze site. Deze voorwaarden en condities dienen door u te worden gelezen en aanvaard alvorens gebruik te maken van dergelijk forum of extra diensten.

Gebruik van software. Als u software van deze site downloadt, is het gebruik van de software onderworpen aan de licentievoorwaarden die op deze software van toepassing zijn. U mag de software pas downloaden of installeren, nadat u de voorwaarden van de licentieovereenkomst hebt gelezen en aanvaard.

Door gebruiker verstrekte gegevens. Al het materiaal, de informatie en berichten die u naar of via deze site verstuurt, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd door Keysight ("Berichten"). Door het versturen van berichten verleent u Keysight een onbeperkte, blijvende en onherroepbare licentie voor het kopiëren, reproduceren, publiceren, uploaden, posten, versturen, verdelen, openbaar maken, uitvoeren, wijzigen en creëren van afgeleid materiaal van, en anders het vrij gebruik van, deze berichten voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden. U gaat er ook mee akkoord dat Keysight vrij is om eventuele ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons voor welk doel ook toestuurt, te gebruiken. Het is verboden op de site enig onwettig, bedreigend, lasterlijk, eerrovend, obsceen of pornografisch materiaal te plaatsen of te verzenden of enig ander materiaal dat een inbreuk zou betekenen op enige wetgeving of intellectuele eigendomsrechten van derden. Keysight behoudt zich het recht voor berichten te verwijderen die enig materiaal bevatten dat naar goeddunken van Keysight als misbruikend, eerrovend, obsceen, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch of anderszins onaanvaardbaar wordt beschouwd, of dat een inbreuk vormt op deze voorwaarden of enige intellectuele eigendomsrechten van derden. Keysight is echter in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke berichten, ongeacht of ze vallen onder de wetten met betrekking tot auteursrecht, laster, privacy, obsceniteit of anders. Voor zover de wet dit toelaat, gaat u akkoord Keysight en haar dochterondernemingen en elk van hun respectievelijke aandeelhouders, directeurs, kaderleden en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, waaronder redelijke honoraria van advocaten, ingediend door enige derde partij voortvloeiend uit of in verband met berichten die u verstuurt of anderszins beschikbaar maakt via deze site, uw gebruik van deze site of bij een inbreuk op deze voorwaarden.

Privacy. De Privacyverklaring van Keysight is van toepassing op uw gebruik van deze site en is middels verwijzing opgenomen in deze voorwaarden. Persoonlijk identificeerbare informatie die u naar Keysight verstuurt, zal worden behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring.

Links naar andere websites. Links op deze site naar websites van derden worden alleen verschaft om u van dienst te zijn. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze site. Keysight heeft deze sites van derden niet allemaal gecontroleerd en heeft geen zeggenschap over of is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud. Keysight onderschrijft deze sites dan ook niet, en doet er ook geen uitspraken over, hetgeen tevens geldt voor alle informatie, software of andere producten of materialen op deze sites aangetroffen, of voor enig resultaat dat door het gebruik van zulks wordt verkregen. Indien u besluit zich toegang te verschaffen tot een of meer van deze sites van derden die voorzien zijn van een link in deze site, doet u dit geheel voor eigen risico.

Koppeling naar deze site. U mag een koppeling naar deze site maken op voorwaarde dat u alle toepasselijke wetgeving respecteert en de koppelende website (1) geen inhoud van Keysight repliceert; (2) geen browser- of randomgeving rondom de inhoud van Keysight creëert; (3) niet impliceert dat Keysight de website of de producten ervan aanbeveelt; (4) de relatie ervan met Keysight niet verkeerd voorstelt; (5) geen verkeerde informatie geeft over de producten of diensten van Keysight; (6) het logo van Keysight niet gebruikt zonder toestemming van Keysight; en (7) geen inhoud bevat die kan worden beschouwd als smakeloos, obsceen of controversieel of die niet geschikt is voor alle leeftijdsgroepen.

Garantiedisclaimer. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WORDT HET MATERIAAL DAT VERSTREKT IS OP DEZE SITE GELEVERD OP EEN "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. KEYSIGHT, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN EN LEVERANCIERS WIJZEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF VAN VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN, DERHALVE IS DE BOVENGENOEMDE BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR U VAN TOEPASSING. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VARIËREN NAARGELANG DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Aanvullende disclaimers. Keysight staat niet in voor de juistheid en volledigheid van het materiaal op deze site. Bijgevolg draagt u zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van de juistheid en volledigheid van alle beschikbare informatie zijn alvorens een beslissing te nemen met betrekking tot enige diensten, producten of andere zaken die op deze site staan beschreven. Keysight kan te allen tijde, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aanbrengen in het materiaal van deze site of de daarin genoemde producten en prijzen. Het materiaal op deze site kan verouderd zijn en Keysight verplicht zich niet het materiaal op deze site bij te werken. De op deze site gepubliceerde informatie kan betrekking hebben op producten, programma's of diensten die in uw land niet verkrijgbaar zijn. Raadpleeg uw plaatselijke Keysight contactpersoon voor informatie over de producten, programma's en diensten die voor u beschikbaar zijn.

Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZULLEN KEYSIGHT, HAAR LEVERANCIERS OF DERDEN GENOEMD IN DEZE SITE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELD- OF GEVOLGSCHADE DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOORTVLOEIEND UIT WINST- OF OMZETDERVING, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN, HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, ENIGE WEBSITE GEKOPPELD AAN DEZE SITE, OF HET MATERIAAL OF DE INFORMATIE VERVAT IN EEN OF MEER VAN DEZE SITES, ONGEACHT OF SCHADE WORDT GECLAIMD OP GROND VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF WELKE ANDERE JURIDISCHE GROND DAN OOK, EN ONGEACHT OF TEVOREN IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. INDIEN UW GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OF DE INFORMATIE VAN DEZE SITE LEIDT TOT DE NOODZAAK VAN ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE VAN APPARATUUR OF DATA, ZIJN ALLE KOSTEN DAARVAN VOOR UW REKENING. UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE IS IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING VOOR U WELLICHT NIET VAN TOEPASSING IS.

Copyrightbeleid/DMCA (Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act). Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht van enig materiaal, dit auteursrechtelijk beschermd of ander eigendomsmateriaal op welke manier ook op de site te plaatsen, te wijzigen, te distribueren of te reproduceren. Keysight behoudt zich het recht voor een account te beëindigen, toegang tot deze site of een dienst te weigeren of enige gebruiker te weren waarvan wordt vermoed dat hij de auteurs- of intellectuele eigendomsrechten van een ander heeft geschonden.
Ingevolge titel 17 van de United States Code, Sectie 512 heeft Keysight procedures geïmplementeerd voor het ontvangen van schriftelijke mededelingen van een vermeende inbreuk op het auteursrecht en voor het verwerken van dergelijke claims in overeenstemming met de wet. Als u meent dat inbreuk is gepleegd op uw auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht door een gebruiker van een website van Keysight, gelieve dan een e-mail te sturen naar de volgende contactpersoon van Keysight:

T.a.v.: notice.legal@keysight.com

Uw e-mail moet het volgende bevatten: (a) uw fysieke of elektronische handtekening; (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom, waarop inbreuk zou zijn gepleegd; (c) identificatie van het materiaal waarmee inbreuk zou zijn gepleegd op eenvoor Keysight redelijkerwijze voldoende manier om het materiaal te lokaliseren; (d) informatie voor Keysight om contact met u op te kunnen nemen (zoals een postadres, een telefoonnummer en een e-mailadres); (e) een verklaring dat u in alle oprechtheid en te goeder trouw van mening bent dat de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht, diens agent of de wet geen toestemming heeft verleend voor het gebruik van het materiaal; en (f) een verklaring dat de informatie in de e-mail correct is; en (g) op straffe van meineed, een verklaring dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht waarop inbreuk zou zijn gepleegd.

Rechten van de Amerikaanse regering. Alle software of technische gegevens die u downloadt van deze site voor of in naam van de Verenigde Staten van Amerika, haar instellingen en/of media ("Amerikaanse regering") vallen onder de volgende bepalingen. Rechten op software en technische gegevens die zijn verleend aan de Amerikaanse regering omvatten uitsluitend de rechten die gewoonlijk worden verleend aan het grote publiek zoals gedefinieerd in een toepasselijke licentieovereenkomst en standaard technische documentatie. Deze gebruikelijke commerciële licentie wordt verleend in overeenstemming met Federal Acquisition Regulation 12.211 (technische gegevens) en 12.212 (computersoftware) en, voor aankopers van het Ministerie van Defensie, Department of Defense FAR Supplement, 227.7202-3 (rechten op commerciële computersoftware of computersoftwaredocumentatie) en 252.227-7015 (technische gegevens - commerciële items).

Toepasselijk recht. Uw toegang tot deze site wordt beheerst door alle toepasselijke nationale/federale, staats- en plaatselijke wetgeving. Het is u niet toegestaan het materiaal op deze site te gebruiken of te exporteren of opnieuw te exporteren, noch enige kopie of aanpassing van ditmateriaal, indien daarmee toepasselijke wetten of bepalingen worden overtreden, waaronder, zonder beperking, Amerikaanse exportwetten en -bepalingen. Indien u zich van buiten de Verenigde Staten toegang verschaft tot deze site, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor het naleven van toepasselijke nationale en plaatselijke wetten. Deze Voorwaarden zijn vastgesteld conform en worden beheerst door het recht van de Verenigde Staten en de staat Californië, zonder grond te geven voor enige strijdigheid met andere wetten.

Algemeen. Sommige bepalingen in deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk vermelde wettelijke mededelingen of bepalingen op bepaalde pagina's op deze site. In geval van een conflict hebben deze aanvullende of andere bepalingen, voorwaarden en mededelingen voorrang op deze Voorwaarden.

Verklaringen; toekomstgerichte verklaringen. Deze site kan toekomstgerichte verklaringen bevatten zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en die vallen onder de hierin gecreëerde 'safe harbors' (veilige havens). Toekomstgerichte mededelingen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, informatie met betrekking tot de toekomstige omzetten, winsten en rentabiliteit van Keysight; de toekomstige vraag naar producten en diensten van het bedrijf; klantenverwachtingen; richtlijnen m.b.t. omzet en non-GAAP-inkomsten. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe zouden kunnen leiden dat de resultaten van Keysight aanzienlijk verschillen van de huidige verwachtingen van het management. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onvoorziene veranderingen in de sterkte van de bedrijven van onze klanten, onvoorziene veranderingen in de vraag naar huidige en nieuwe producten, technologieën en diensten, en het risico dat we niet de verwachte besparingen kunnen realiseren op basis van integratie- en herstructureringsactiviteiten.

Andere risico's die Keysight loopt bij het leiden van het bedrijf zijn onder andere het vermogen om succesvol zaken te kunnen doen tijdens de verschillende conjuncturen; het vermogen om kostenbesparende doelstellingen te behalen en de voordelen ervan te bereiken en anders de kostenstructuur aan te passen aan de voortdurende veranderingen in bedrijfsomstandigheden; voortdurende druk van de concurrentie, prijzen en brutomarge; het risico dat onze kostenbesparende initiatieven een nadelige invloed zullen hebben op onze capaciteit om producten te ontwikkelen en competitief te blijven en doeltreffend te werken; de impact van geopolitieke onzekerheden en algemene economische omstandigheden op ons bedrijf, onze markten en onze capaciteit om zaken te doen; het vermogen om onze activa te verbeteren teneinde ons aan te passen aan de veranderende vraag; het vermogen om onze toeleveringsketen aan te passen aan de veranderende vraag; het vermogen om met succes nieuwe producten op het juiste ogenblik, met de juiste prijs en mix te introduceren; het vermogen van Keysight om met succes nieuwe overnames te integreren; en andere risico's die zijn opgenomen in de documentatie die Keysight heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission, waaronder ons jaarverslag op formulier 10-K en het kwartaalverslag op formulier 10-Q. Toekomstgerichte verklaringenzijn gebaseerd op de overtuigingen en verwachtingen van het management van Keysight en op de informatie die op dit ogenblik beschikbaar is. Keysight aanvaardt geen enkele verplichting om de toekomstgerichte informatie op deze site bij te werken of te herzien.